Mentale veerkracht

Heel Nederland mentaal sterk en gezond

Fit for the Job & Fit for Life

Algemene voorwaarden voor deelnemers aan congres

 

deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bijeenkomst en/of congres is gesloten of een opdracht tot deelname aan een bijeenkomst en/of congres is ontvangen.

NLsportpsycholoog®: de organisator van de congressen en /of bijeenkomsten

Congres(sen): congressen, symposia en / of andere (zakelijke) bijeenkomst(en)

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met NLsportpsycholoog® (door tussenkomst van internet, e-mail, post of fax) waarbij het gaat om de opdracht tot het deelnemen aan en/of het deelnemen aan congressen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door NLsportpsycholoog®.

Artikel 2 Aanmelding, verhindering en annulering deelnemer
a. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet, e-mail, post of fax door (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door NLsportpsycholoog®. Na aanmelding ontvangt de deelnemer per e-mail een factuur en verzoek tot betaling. Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt de deelnemer hiervan een bevestiging en komt de overeenkomst voor het betreffende congres definitief tot stand.
b. Indien de deelnemer onverhoopt verhinderd is deel te nemen aan het congres, is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een willekeurig ander of te annuleren. Bij plaatsvervanging of annulering heeft deelnemer geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde congreskosten.
c. Plaatsvervanging en/of annulering dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van het congres per e-mail te worden doorgegeven aan info@keiko.nl.

Artikel 3 Betaling

a. Deelnemers aan het congres ontvangen deelnemers een factuur, indien mogelijk ruim voor aanvang van het congres. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling. 

b. Indien documentatie ter beschikking wordt gesteld, zijn de kosten voor documentatie inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
c. Over de prijs van het congres wordt 21% BTW geheven. In dat geval is de prijs van de seminar exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
d. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die NLsportpsycholoog® moet maken om haar vordering te incasseren.

Artikel 4 Annulering NLsportpsycholoog®

NLsportpsycholoog® behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het congres / de seminar en zonder dat NLsportpsycholoog® gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hier gebruik van maakt, dan wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald.

Artikel 5 Beperking aansprakelijkheid

Deelname aan het congres is voor eigen risico. NLsportpsycholoog® is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege de deelnemer tijdens of als gevolg van de deelname aan het congres.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de congressen en op alle in verband daarmee door of namens NLsportpsycholoog® of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms etc. berusten uitsluitend bij respectievelijke eigenaar c.q. NLsportpsycholoog® of derden. Alle van of namens NLsportpsycholoog® of derden in het kader van de congressen verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de congressen en de in het kader daarvan door of namens NLsportpsycholoog® of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 7 Slotbepaling
Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van deze “Algemene voorwaarden voor deelnemers aan congressen”, worden berecht volgens het Nederlands recht in het Arrondissement regio Amsterdam.

 

Hoofddorp, 1 juli 2015

drs. J. Sleijfer
Oprichter/eigenaar NLsportpsycholoog®

Vrijdag 23 september 2016 Hoofddorp

2e CONGRES: "Van werken krijg je energie!" 

12:15 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee
13:00 Opening & welkom door dagvoorzitter
Peter Velseboer: interim bestuurder
13:15 Keynote speaker 
Arthur van Dijk (voorzitter TLN en ex-wethouder) - Passie & Presteren!  
14:00 Uitreiking App "Drie-Batterijen® Methode" 
Gratis app voor alle deelnemers
   
14:10 Pauze & netwerken
   
14.30 JOGG Haarlemmermeer - De gezonde werkvloer & omgeving
Tom Horn (wethouder Volksgezondheid gemeente Haarlemmermeer)
14:45 Keuze uit twee van de drie workshops:
  Workshop 1: Batterij Lichaamskracht - Het lichaam liegt niet! - E. Schut
  Workshop 2: Batterij Gevoelskracht - Ik werk om geld te verdienen! - M. van Leeuwen
  Workshop 3: Batterij Denkkracht - Ik denk, dus ben verward! - J. Sleijfer
16:30 Afsluiting congres met goodiebag
   

 

Locatie

Sportcomplex Koning Willem Alaxander Bennebroekerweg 800 2134 AB Hoofddorp

U kunt hier gratis parkeren, kijk voor een routebeschrijving op de website van SKWA.

Inschrijven voor het congres